K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Zastupitelstvo obce ...……..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)

 

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do ….. dnů od uvedení do provozu.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí ….Kč na 3 měsíce.

 

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný  do ...  dnů  po ohlášení.

 

 

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  … .

 

 

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ................ .

 

            Podpis                                      Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                   Jméno Příjmení

místostarosta                         starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Ochrana osobních údajů.