K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Spisový a skartační řád pro školy

Spisový a skartační řád …………. (název a adresa MATEŘSKÉ ŠKOLY)

 

 

Obsah

1. Úvodní ustanovení

2. Příjem dokumentů

3. Evidence dokumentů

4. Vyřizování dokumentů

5. Podepisování dokumentů a užití razítek

6. Odesílání dokumentů

7. Ukládání dokumentů

8. Vyřazování dokumentů

9. Závěrečná ustanovení

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

2. Má platnost pro mateřskou školu ………….(dále již pouze „MŠ“) a je závazný pro všechny jeho zaměstnance.

3. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti MŠ, popřípadě z činnosti jejího právního předchůdce, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení a to včetně kontroly těchto činností.

4. Za dokument se považuje každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který je do MŠ doručován nebo vzniká z její činnosti.

5. Spisová služba se vykonává písemnou formou nebo elektronickou formou za použití výpočetní techniky.

6. Základní pojmy:

- spisovna je vyčleněný prostor, kam se ukládají vyřízené dokumenty MŠ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt

- skartační lhůta je doba, po kterou jsou dokumenty uloženy ve spisovně MŠ

- spisový znak je znak, vyjadřující věcné zařazení písemností

- skartační znak „A“ (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do Státního okresního archivu v Pardubicích. Skartační znak „S“ (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. Skartační znak „V“ (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem „A“ nebo mezi dokumenty se skartačním znakem „S“

- skartační plán je seznam typů písemností roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky a skartačními znaky a lhůtami

- skartační řízení je proces, při němž se z vyřazených písemností oddělují archiválie od písemností bezcenných

 

Čl. 2

Příjem dokumentů

1. Dokumenty doručené do MŠ přijímá ………(uvést konkrétní funkci, např. ředitelka, hospodářka ), která za stav spisové služby odpovídá.

2. Kdo … konkrétní funkce ... zkontroluje, zda souhlasí počet listů a příloh  dokumentů a všechna doručená podání v den, kdy byla doručena do MŠ, opatří otiskem podacího razítka. Po zaevidování je předá k vyřízení; v případě dokumentů vzniklých z podání učiněných ústně to platí obdobně. Pokud je dokument doručen v digitální podobě, opatří jej identifikátorem elektronické podatelny a předá k vyřízení.

3. Pokud je v adrese na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a příjmení zaměstnance, předá se mu neotevřený. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Pokud je dokument úředního charakteru doručen v digitální podobě přímo do e-mailové schránky adresáta, postupuje se obdobně.

4. Podací razítko obsahuje vždy: název MŠ, datum doručení, číslo jednací, počet listů a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, u dokumentů v digitální podobě velikost.

5. Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku lomené posledním dvojčíslím běžného kalendářního roku nebo celým rokem a lze ho doplnit o spisovou značku zaměstnance. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání nebo hromadná podání evidovaná sběrným archem.

6. Číslem jednacím se neoznačují a evidenci nepodléhají následující dokumenty:

a) došlé:

- knihy, noviny, časopisy, sbírky zákonů, věstníky, normy, reklamní a nabídkové tiskoviny, pozvánky (mimo pozvánek na služební jednání),

b) vlastní:

- koncepty, pomocné a interní dokumenty,

- neschopenky, dovolenky, propustky a jiné dokumenty týkající se přítomnosti zaměstnanců,

- dokumenty, u nichž je vedena samostatná evidence.

7. Obálka se u spisu ponechává:

- není-li na samotném dokumentu datum nebo rozchází-li se datum dokumentu s datem pošty na obálce

- není-li dokument podepsán (i když je uvedeno jméno a adresa pisatele)

- má-li datum podání zásilky na poště právní význam (např. posouzení dodržení lhůty)

- u dokumentů doručených a dokumentů zasílaných na doručenku

- je-li adresa odesílatele pouze na obálce

- u stížností

 

 

Čl. 3

Evidence dokumentů

1. Pro veškerou agendu MŠ je veden jeden podací deník, který je v záhlaví označen názvem mateřské školy.

2. Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž byly doručeny nebo vznikly. Pokud se při zapisování do podacího deníku používají zkratky, je jejich seznam a vysvětlivky k němu nedílnou součástí podacího deníku.

3. Dokumenty se zapisují do podacího deníku, který obsahuje údaje:

-  pořadové číslo dokumentu

- datum doručení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní činnosti, datum jeho vzniku; u datových zpráv se za čas doručení považuje okamžik, kdy je dokument dostupný elektronické podatelně

- identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti, zapíše se jako „vlastní“,

-  číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh,

-  stručný obsah dokumentu,

-  kdo dokument vyřizuje

-  adresát a způsob vyřízení,

- den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků  příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh

- spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu

4. Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dnem 31. prosince. Zbývající prázdné řádky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a označí slovy „Ukončeno dne 31. prosince číslem jednacím...“ a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby.

5. Zjistí-li se při zápisu nového dokumentu do podacího deníku, že v téže záležitosti byl již zaevidován jiný dokument, připojí se předchozí dokument k novému. Kromě podacího razítka se na novém dokumentu poznamená i číslo jednací předchozího dokumentu. V podacím deníku se u předchozího dokumentu, který se připojuje k novému dokumentu, poznamená v kolonce „Uloženo“ číslo jednací nového dokumentu, k němuž se předchozí dokument připojuje. Pokud je podací deník veden v digitální podobě, spojování dokumentů se provádí podle zásad pro tvorbu spisu.

6. Zápisy do podacího deníku, pokud jsou vedeny v listinné podobě, se provádí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal čitelný i po opravě. V případě potřeby se nahradí správným zápisem. Oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo ji provedl.

7. Jestliže k jedné věci bude doručen nebo vytvořen větší počet dokumentů, lze pro jejich evidenci použít sběrného archu, který obsahuje údaje jako podací deník a vede se k jednacímu číslu prvního dokumentu, který je v něm evidován. Ostatní evidované dokumenty mají číslo jednací totožné, pro odlišení doplněné pořadovým číslem dokumentu ze sběrného archu. Sběrný arch se stává součástí spisu, jehož dokumenty jsou v tomto sběrném archu evidovány. V kolonce „Vyřízeno“ se do podacího deníku zapíše „Sběrný arch“.

8. MŠ vede samostatnou evidenci dokumentů, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, např. evidenci faktur, evidenci správních rozhodnutí, stížností, apod.

 

 

Čl. 4

Vyřizování dokumentů

1. Zaevidovaný dokument se předává k vyřízení zpracovateli a ten potvrdí podpisem jeho převzetí v podacím deníku.

2. Jestliže se zjistí, že MŠ není příslušná k vyřízení dokumentu, postoupí jej příslušnému místu a odesílatele o tom vyrozumí.

3. Spis se musí vyřídit nebo zpracovat věcně, srozumitelně a bez průtahů. Za vyřízení spisu zodpovídá zpracovatel. Vyřídí-li se dokument jinak než v listinné formě (např. telefonicky, osobním jednáním), učiní se o tom na dokumentu i v podacím deníku záznam.

4. Zaměstnanec pověřený vedením podacího deníku v něm zaznamená, jak byl dokument vyřízen, kdy a komu bylo odesláno písemné vyhotovení dokumentu. U dokumentu, který byl vyřízen spolu s jiným dokumentem, se tato skutečnost uvede v kolonce „Vyřízeno“ podacího deníku.

5. Všechny dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Spis musí obsahovat soupis všech čísel jednacích dokumentů, jež jsou jeho součástí. Návaznost připojovaných dokumentů se vyznačí v podacím deníku.

6. Součástí vyřízeného spisu je vždy písemné vyhotovení dokumentu nebo jeho stejnopis označený datem předání k odeslání. Dokument v digitální podobě musí být převeden do analogové formy odpovídající době jeho vyřízení a opatřen náležitostmi originálu.

7. Zaměstnanec, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, případně rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu, který tvoří přílohu č. 1.

 

 

ČI.  5

Podepisování dokumentů a užívání razítek

1. Dokument podepisuje zaměstnanec k tomu pověřený vnitřními předpisy MŠ. Pokud to stanoví zvláštní právní předpis, opatří se podepsaný dokument otiskem úředního razítka.

2. MŠ vede evidenci razítek, obsahující otisk razítka s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce zaměstnance, který razítko převzal a užívá, datum převzetí, datum vrácení razítka, datum vyřazení razítka z evidence a podpis přebírajícího zaměstnance.

3. Razítko se vyřazuje z evidence v případech: ztráty jeho platnosti, jeho ztráty nebo jeho opotřebování.

4. Ztrátu úředního razítka MŠ bezodkladně oznámí……….nevím, asi svému zřizovateli. V oznámení uvede přesný opis textu z otisku razítka a datum, od kdy se razítko postrádá.

 

 

Čl. 6

Odesílání dokumentů

1. Odesílání dokumentu zajišťuje MŠ prostřednictvím pověřené osoby. Písemnosti jsou odesílány podle jejich závažnosti obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou, telefaxem, osobně nebo kurýrem.

2. Do vlastních rukou adresáta se odesílají dokumenty, u nichž je nutno, aby doručení bylo doloženo, nebo je-li to stanoveno zvláštními právními předpisy. Písemný doklad stvrzující, že dokument byl doručen nebo že poštovní zásilka obsahující dokument byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po vrácení připojí k příslušnému spisu.

 

 

Čl. 7

Ukládání dokumentů

1. Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty MŠ jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy na místě vyhrazeném k uložení dokumentů (dále jen „spisovna“).

2. Dokumenty se ukládají do spisovny zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle.

3. Ve spisovně se ukládají písemnosti podle věcných hledisek v označených pořadačích či balících. Na štítku se uvede název MŠ, název písemnosti, časový rozsah, skartační znak s lhůtou. Před předáváním písemností je třeba vytřídit multiplikáty, koncepty, kopie.

4. Zaměstnanec pověřený vedením spisovny přezkoumá, zda ukládaný dokument je úplný a uloží ho. O uložených dokumentech vede evidenci buď formou předávacích protokolů nebo v archivní knize. Ve spisovně se dokument ukládá věcně podle spisového plánu MŠ.

5. O zapůjčených dokumentech vede spisovna knihu zápůjček (sešit). Do ní pracovnice zodpovědná za spisovnu zaznamená vždy datum zápůjčky, číslo jednací dokumentu, obsah a jméno a příjmení příslušného zaměstnance, který zapůjčení potvrdí svým podpisem.

6. Dojde-li ke ztrátě dokumentu, do kolonky o vyřazení dokumentu v podacím deníku se zapíše „Ztráta“ a číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta řešena.

7. Kroniky a ostatní významné dokumenty se ukládají tak, aby byly maximálně zabezpečeny před poškozením nebo zničením.

 

 

Čl. 8

Vyřazování dokumentů

1. Vyřazování dokumentů se provádí skartačním řízením, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost MŠ a při kterém příslušný archiv provádí výběr archiválií. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta a razítka vyřazená z evidence z důvodu ztráty platnosti nebo opotřebení.

2. Skartační řízení se provede na základě skartačního návrhu. Při malém nárůstu písemností během jednoho roku může být skartační řízení provedeno za delší období, nesmí však přesáhnout dobu 5 let. Skartační návrh zašle MŠ Státnímu okresnímu archivu v Pardubicích (dále již SOkA Pardubice) k posouzení a k výběru archiválií, a to v listinné podobě ve dvojím vyhotovení. K provedení skartačního řízení sestaví skartační komisi, jejímž členem je vždy pracovník zodpovědný za vedení spisovny.

3. Skartační návrh obsahuje: označení původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení, seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení, dobu jejich vzniku, jejich množství a návrh termínu provedení skartačního řízení.

4. V seznamech dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení se uvedou zvlášť dokumenty se skartačním znakem „A“, zvlášť dokumenty se skartačním znakem „S“. Dokumenty se skartačním znakem „V“ skartační komise posoudí a zařadí je buď k dokumentům se skartačním znakem „A“ nebo k dokumentům se skartačním znakem „S“.

5. Na základě skartačního návrhu provede archivář ze SOkA Pardubice odbornou archivní dohlídku, při níž posoudí dokumenty a uloží skartační komisi sepsat upravený seznam archiválií a dokumentů vytříděných ke skartaci. Seznam bude přiložen ke skartačnímu protokolu, který obsahuje i souhlas  se zničením vyřazených dokumentů skupiny „S“.

 

6. Po obdržení souhlasu se zničením dokumentů označených skartačním znakem „S“ zabezpečí MŠ jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Bez souhlasu příslušného archivu nesmějí být dokumenty zničeny.

7. Dokumenty vybrané jako archiválie předá MŠ v dohodnutém termínu do SOkA Pardubice.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Tímto spisovým a skartačním řádem se ruší spisový a skartační řád z roku ……

2. Tento spisový řád nabývá účinnosti dnem ….. 200...

3. Doplňte co potřebujete

 

 

                                   kulaté razítko                            ……………..

                                                                                  ředitel(ka) MŠ

 

 

 

 

Seznam příloh:

 

1. Spisový a skartační plán

2. Vzor skartačního návrhu

3. Máte-li potřebu uvést  nějaký vzor

4.

 

 

Příloha č. 1

 

Spisový a skartační plán

lze si ukládací znaky rozšířit, upravit podle vlastního typu agendy. V principu lze spisový znak rozšiřovat nebo více rozčleňovat např. 202 hospodaření a správa je dále členěn 202.1, 202.2 atd. – rozčleňte si podle vlastních potřeb

 

Spisový

znak     Název dokumentu          Skartační znak a lhůta

            Všeobecné věci a organizace     

101       Statut, zřizovací listina, rozhodnutí o zařazení do sítě škol A 10

102       Dekrety jmenovací, odvolací (ředitele)     A 10

103       Agenda ředitele (zastupování, podpisové oprávnění, apod.)          A 10

104       Dekrety o zřízení, sloučení, delimitaci a rušení MŠ            A 10

105       Organizační struktura MŠ           A 5

106       Interní směrnice a řády MŠ        A 5

107       Smlouvy           

107.1    - kolektivní smlouvy        A 10

107.2    - smlouvy hospodářské   S 5

107.3    - smlouvy o pojištění, pronájmu, ostatní  S 5

108       Zápisy z porad   A 10

109       Jednání se zřizovatelem A 10

110       Kontrolní činnost nadřízených orgánů      A 5

111       Statistika a výkaznictví   

111.1    - roční, souhrnné zprávy, přehledy, hodnocení     A 5

111.2    - ostatní a podklady       S 5

112       Kroniky a časopisy MŠ, dokumentace ke kronice   A 10 *1

113       Čestné názvy MŠ, významná blahopřání  A 10

114       Hmotná odpovědnost (po ztrátě platnosti)           S 1

115       Podací deníky    A 5  *1

116       Skartační návrhy a protokoly       A 10

                       

                       

            Majetek mateřské školy 

201       Evidence majetku školy  A 10 *2

202       Hospodaření a správa majetku   

202.1    - převody majetku, kupní a darovací smlouvy       A 10

202.2    - investice (nezakládá-li se do dokumentace stavby)         A 10

202.3    - veřejná soutěž, smlouvy o dílo  V 10

202.4    - drobné opravy a údržba           S 5

203       Inventarizace majetku   

203.1    - mimořádná ke dni vzniku, zániku, reorganizaci  A 10

203.2    - inventární soupisy, karty          S 5

                       

                       

            Personální práce           

301       Pracovní smlouvy, odměňování   S 5

302       Finanční náhrady           S 10

303       Osobní spisy      S 45

303.1    - odchod do důchodu (nebo něco jiného, co potřebujete nebo lze řádek vyhodit, ukázka )   S 5

304       Mzdové listy nebo výplatní listiny nahrazující mzdové listy S 45

305       Dohody o provedení práce a pracovní činnosti      S 10

306       Kniha docházky  S 3

                       

                       

            Finance

401       Rozpočty          

401.1    - roční včetně rozborů    A 10

401.2    - ostatní, podklady         S 5

402       Účetnictví         

402.1    - roční účetní výkazy      A 10

402.2    - ostatní výkazy, měsíční, podklady          S 10

402.3    - výplatní listiny S 5

403       Dotace  S 5

404       lze doplnit podle vlastní potřeby 

                       

            Pedagogický úsek         

501       Přijímání dětí do MŠ (je to formou rozhodnutí?)   S 5

502       Přehled výchovné práce  S 10

503       Přehled o docházce        S 10

504       Evidenční list pro děti v MŠ         S 10

505       Záznam o školním úraze

505.1    - těžké a smrtelné         A 10

505.2    - kniha úrazů     A 5

505.3    - ostatní úrazy   S 5

506       Péče o těžce postižené děti        V 5

507       Sledování sociálních poměrů a vedení evidence    V 5

508       Hygienická služba, ozdravovny, lékařské prohlídky            S 5

509       Školy v přírodě (podklady, seznamy dětí, vyúčtování)        S 5

510       Seznamy dětí    V 5

511       Odborné testy pedagogicko psychologické poradny (ukázky)         A 10

                       

            Stravování        

601       Denní výpis z výdejek     S 3

602       Evidenční listy obalů       S 5

603       Jídelní lístky       S 1

604       Kniha zbytků      S 3

605       Inventurní soupis D4T 57 nebo D4T 51    S 10

606       Inspekční záznam          S 3

607       Peněžní deník, pokladní kniha     S  5 nebo S 10

608       Přihlášky ke stravování, poukázky ke stravování (nepoužité)          S 3

609       Skladní karta zásob        S 5

610       Stravenky použité          S 1

611       Výdejky potravin včetně kopií uložených v kuchyni            S 5

612       Vyhodnocení mank         S 10

613       Zápis o vadách zjištěných při přejímce materiálu  S 1

                       

 

 

Poznámky:

* 1 –  po uzavření svazku

* 2  - po změně vlastníka

Ochrana osobních údajů.