K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Krajský úřad ......................... kraje, odbor ……….. příslušný nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu

 

s e  z a h a j u j e

 

přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy Obecního / Městského úřadu ……….. v ……………….., ze dne………….. , č.j. ……………. ve věci………………….

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné specifikovat opatření obecné povahy, dále porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zahájení přezkumného řízení a uvést, že byla zachována lhůta podle § 174 odst. 2 správního řádu).

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ................................... kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

V ..............................dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

-           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu

Ochrana osobních údajů.