K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o postoupení věci

Usnesení o postoupení věci

 

KRAJSKÝ ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

Krajský úřad ........................... kraje, odbor……………. jako příslušný správní orgán podle ustanovení § ….. zákona č. …………….. rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 131 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ................................ kraje, odbor ………………….

 

p o s t u p u j e

 

z důvodu vhodnosti věc ……………………  ………………… úřadu ……………v …………

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Před postoupením věci je nezbytné si vyžádat souhlas správního orgánu, kterému má být věc postoupena. Předchozí souhlas není třeba v případech, kdy má žadatel v územním obvodu správního orgánu, jemuž má být věc postoupena, místo trvalého pobytu nebo sídlo, popřípadě se v tomto územním obvodu zdržuje. V řízení o žádosti se tohoto ustanovení použije jen na požádání nebo se souhlasem žadatele.

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně vymezit důvody, pro které se věc postupuje jinému správnímu orgánu. Je dále nezbytné konkretizovat postupovanou věc.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ............................. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

 

V .............................. dne …………………………………

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

-           toto usnesení se oznamuje dle § 131 odst. 7 (veřejnou vyhláškou a účastníci řízení se o něm vhodným způsobem vyrozumí, event. i tomu, kdo podal podnět

-           všem správním orgánům, kterých se dotýká

Ochrana osobních údajů.