K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci

Usnesení o pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci

 

KRAJSKÝ ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

 

Krajský úřad ......................... kraje, odbor……………. jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § ….. zákona č. …………….. rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 131 odst. 2 písm. ……….) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ............................ kraje, odbor …………… na základě podnětu ……………… úřadu ……………. ze dne …….. / na žádost účastníka řízení pana/ paní …………………… nar. ………………, trvale bytem ……………………… ze dne

 

p o v ě ř u j e

 

k projednání a rozhodnutí věci ………………..… jiný věcně příslušný podřízený správní orgán, a to Obecní / Městský úřad v …………………….. 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně objasnit důvod, proč nadřízený správní orgán pověřuje projednáním a rozhodnutím věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu. Uvede se, zda se rozhoduje na základě podnětu správního orgánu nebo na žádost účastníka řízení. Je rovněž nezbytné řádně konkretizovat danou věc, kterou pověřuje krajský úřad jiný správní orgán.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu .............................. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

 

V ............................ dne …………………………………

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

____________________________________________

-           toto usnesení se oznamuje dle § 131 odst. 7 (veřejnou vyhláškou a účastníci řízení se o něm vhodným způsobem vyrozumí, event. i tomu, kdo podal podnět

-           všem správním orgánům, kterých se dotýká

Ochrana osobních údajů.