K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o zastavení řízení, je-li žádost zjevně právně nepřípustná

Usnesení o zastavení řízení, je-li žádost zjevně právně nepřípustná

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. …………

 

 

z a s t a v u j e

 

 

ve smyslu ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti ze dne ………….. pana/paní……………….., nar. ……………., trvale bytem ……………………, ve věci…………, která je zjevně právně nepřípustná.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje a zdůvodní, v čem spatřuje správní orgán podanou žádost zjevně právně nepřípustnou, proto žádost neprojedná a zastavuje řízení.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ............................ dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

-           usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení vyrozuměni

Ochrana osobních údajů.