K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Platební výměr na poplatek za komunální odpad

Obec

 

 

 

-------------------------------

(správce poplatku za komunální odpad)

 

V ………. dne .....................

 

Č.j.:

Vyřizuje:

Telefon:

 

PLATEBNÍ  VÝMĚR  č. ..........

 

na poplatek za komunální odpad.

 

 

Plátce poplatku (jméno, příjmení): .....................................................................………………

Adresa plátce poplatku (místo trvalého pobytu): ................................................................................…

Rodné číslo plátce poplatku: ……………………………………………………………………

 

 

Podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. ............/................. a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se vyměřuje poplatek za komunální odpad v částce ...................      Kč, slovy .............................. Kč.

 

Odůvodnění:

Poplatek nebyl uhrazen ve stanoveném termínu ………………….....................................................

...............................................................................................................................................…………

 

Tuto částku zaplaťte na účet obce č............................., KS 0379, VS .................... nejdéle do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru.

 

Poučení:

Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání ústně nebo písemně do protokolu u shora uvedeného správce poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

 

Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou exekuce movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

 

..............................

(podpis starosty, kulaté razítko obce)

Ochrana osobních údajů.