K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (2)

Obecně závazná vyhláška obce …………..o systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad

 

 

Zastupitelstvo obce ………. vydává dne ……… podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce ............... Tato vyhláška také  stanovuje výši a způsob výběru poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo  se na území obce zdržují.

 

(2) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména  § 3 a 4  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů  a  podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:

Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.

Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů

 

Čl. 2

Systém nakládání s komunálními odpady

 

(1)        Směsné komunální odpady mimo lokality vymezené v odstavci 2 se shromažďují do plastových nebo kovových nádob o objemech ........., ............, .............  litrů. Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne, oprávněná osoba určená obcí

.

(2)        Směsné komunální odpady v chatových osadách (v k.ú. …….  části obce……….., v k.ú. .............. části obce ……….) se shromažďují do plastových pytlů o objemu .............. a .................... litrů. Sběr plastových pytlů provádí obec, která je po shromáždění transportního množství předá oprávněné osobě k odstranění.

 

(3)        Minimální objemy nádob na shromažďování směsných komunálních odpadů a minimální frekvence jejich odvozu jsou pro jednotlivé nemovitosti stanoveny následovně:

 

a)         nemovitost užívaná k trvalému bydlení jednou až čtyřmi fyzickými osobami

-           objem nádoby: ............. nebo ................. litrů

-           frekvence odvozu: 1x týdně

b)         nemovitost užívaná k trvalému bydlení více než čtyřmi fyzickými osobami

-           objem nádob: ................ litrů na každou fyzickou osobu užívající nemovitost. Vypočtený objem nádob se zaokrouhluje vždy směrem nahoru na celé nádoby.

-           frekvence odvozu: 1x týdně

 

c)         nemovitost užívaná k individuální rekreaci bez ohledu na počet fyzických osob, které ji užívají

-           objem nádob:  plastových pytel o objemu ............. litrů

-           frekvence vývozu: 20x ročně

d)         nebo

-           objem nádob:  plastových pytel o objemu ................ litrů

-           frekvence vývozu: 30x ročně

 

(4)        Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do velkoobjemových kontejnerů o objemu .................. m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění  odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru velkoobjemových komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.

 

(5)        Nebezpečné složky komunálních odpadů se shromažďují do speciální sběrny nebezpečných odpadů, kterou obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru nebezpečných složek  komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.

 

(6)        Využitelné složky komunálních odpadů se shromažďují do barevně odlišených odpadových nádob  (modrá – papír, zelené – sklo, žlutá – plasty), které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci. Sběr a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne u papíru a plastů a 1x měsíčně u skla, oprávněná osoba určená obcí. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než využitelné složky komunálních odpadů.

 

Čl. 3

Správce poplatku

 

(1) Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním odpadem.

 

(2) Správu poplatku vykonává obec .............. (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 4

Poplatník a plátce poplatku

 

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce .............. vzniká komunální odpad.

 

(2) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost. Plátce poplatku je povinen pod vlastní majetkovou odpovědností vybrat poplatek od poplatníků a odvést ho včas a ve správné výši správci poplatku.

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

 

(2) Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování  komunálních odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

 

(3) Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce. Přílohu schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do ................. kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které užívají nemovitost zcela samostatně a pobírají starobní nebo invalidní důchod.

 

(2) Poplatek se snižuje na polovinu pokud nemovitost užívají samostatně pouze dvě fyzické osoby, které obě pobírají starobní nebo invalidní důchod.

 

(3) Nárok na osvobození nebo na snížení poplatku se prokazuje čestným prohlášením o tom, že fyzická osoba či dvojice fyzických osob užívá nemovitost samostatně a dokladem o vyměření starobního nebo invalidního důchodu.

 

(4) Vznik nároku na osvobození nebo snížení poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu s uvedením adresy předmětné nemovitosti a připojením dokladů dle odstavce 3 ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo ode dne kdy se tato vyhláška stala účinnou. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 7

Splatnost

 

(1) Poplatek je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 28.2. kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku plátcem poplatku.

 

(2) Termín splatnosti  poplatku pro poplatníka určuje plátce poplatku tak, aby sám mohl odvést poplatek správci poplatku v termínu určeném v odstavci 1.

 

(3) Poplatek je splatný:

a) v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách,

b) složenkou zaslanou plátci poplatku správcem poplatku,

c) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru ....................

 

Čl. 8

Ohlašovací povinnost

 

(1) Ohlašovací a registrační povinnost je  vyžadována dle § 33 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

(2) Plátce poplatku je povinen na vyžádání správce poplatku oznámit počet, jména, adresu trvalého bydliště, zaměstnavatele a věk fyzických osob užívajících nemovitost.

 

(3) Plátce poplatku  je povinen ohlásit správci poplatku změnu vlastnictví nemovitosti a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 9

Vymáhání poplatku

 

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Za včas nezaplacený poplatek vyměří správce poplatku penále dle § 63 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Penále činí 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

(2) Dlužný poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková  povinnost vznikla.

 

(3) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost) , může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

(4) Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou prodeje movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

 

(5) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 10

 

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v odůvodněných případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 11

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce .............. č......................  o poplatku za komunální odpad, vydaná zastupitelstvem obce .............. dne ……………..

 

Čl. 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne …………

 

 

 

 

 

starosta                                    místostarosta                                                   místostarosta

 

 

 

vyvěšeno:                                                                                       sejmuto:

 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce .............. č. … o poplatku za komunální odpad,

kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok .................................

 

 

Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok .................... stanovuje následovně:

 

Druh a objem sběrné nádoby                 Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba ............. nebo .......... litrů                                ........ Kč

Nádoba ............. litrů                                                   ........ Kč

Nádoba ............. litrů                                                   ........ Kč

Pytel ....... litrů ...... kusů                                                          ........ Kč

Pytel ............. litrů ............. kusů                                             ........ Kč

 

Poplatek se vypočítá tak, že minimální počet nádob dle článku 2 odstavce 3 vyhlášky se vynásobí výší poplatku za jednu nádobu.

 

 

V …….. dne ………….

 

 

 

starosta                                    místostarosta                           

Ochrana osobních údajů.