K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Smlouva o vytvoření software

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SOFTWARE

 

Objednatel:

a

Zhotovitel:

(společně dále také „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřeli tuto

 

smlouvu o vytvoření software

 

 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

 

1.

PŘEDMĚT SMOUVY

 

1.Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit počítačový program ....... (dále jen „Program“). Program musí splňovat tyto požadavky ...........................

2. Součástí závazku zhotovitele je instalace na počítače Objednatele a zaškolení 10 pracovníků pro obsluhu programu.

3. Dílo bude předáno vložením programu do počítače objednatele a provedením jeho zkoušek, osvědčujících provozuschopnost.

4. Potvrzením předávacího protokolu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení dohodnuté ceny.

 

2.

ČAS PLNĚNÍ

 

Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do ..........dnů od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami

 

2.

CENA ZA DÍLO

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za Program činí .................. Kč (slovy:................ korun českých).

 

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Po dobu ....... měsíců od předání díla bude zhotovitel odstraňovat všechny závady programu, související s jeho plněním, a to do ........ hodin po jejich nahlášení.

2.Objednatel bude předaný program užívat pouze pro svou potřebu a nepodrobí ho žádným úpravám.

3.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V ...... dne......

 

Objednatel                                                                                        Zhotovitel

Ochrana osobních údajů.