K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Darovací smlouva - finanční dar

Smluvní strany
.........................................................
IČO .................................................
se sídlem .........................................
zastoupená .......................................
(dále jen "dárce")

a
........................................................
IČO .................................................
se sídlem .........................................
zastoupená .......................................
bankovní spojení: ..............................
(dále jen "obdarovaný")

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru v hodnotě …….,- (slovy) Kč.
2. Dar bude obdarovanému zaslán na účet ........................................
3. Obdarovaný se zavazuje použít dar na................................................
4. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.
5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 3 této smlouvy.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ..................................... dne


Dárce: ...................................................... Obdarovaný: ..........................................

Ochrana osobních údajů.